"'stf; ;v///.rs BESLISSING ontwerp-besluit zal den Raad worden Ingeleid en oo voorstel van den Voorzitter wordt he illoten de aanvragers te berichten, dat de loopende ten Oosten van het oerceel o Breedte moet zijn gebracht en van een roe fijn moet zijn voorzien alvorens een bou'"» itgunning kan worden afgegeven, Daarbij ar norden medegedeeld, dat aan Ooenbare riten opdracht is gegeven de eigenaren vr gronden noodig voor den verbindingsweg ti "feedestraat/Nassaulaan voor grondafsts lef laten teekenen en voorstellen te doen [verband met de vaststelling van een roe jn op den alsdan nieuwen verbindingsweg inden Technisch Ambtenaar bij 0.7. opdi verstrekken als boven bedoeld. kp-V ^Besloten wordt het gymnasti eklokaal allee m kurklinoleum te voorzien waarvoor feacl een crediet te vragen van f 5^5 lafivies Dir, 0,7. dd, den f 51 5 non 20 Juli 1931 no.66/9 n nd i- acht f orm /2. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ?eli 1- V 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 452