NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Maandag, den 24 Augus.t.us.19221. des namiddags 2 uur met voortzetting des avonds 8 uur. Tegenwoordig de heeren: Mx.┬╗GDeiieth,burgemeester A ."Rndendi jk enAJC.Koenderswethouders Secretaris Afwezig de heer.. ..J. G..ABatenburg..- De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Tl.ti tot en met j L van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 454