'3' "o Lisft ro. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Centraal Bureau voor Verificatie en fin.adviezen Den Haag. Ged.Staten. Utrecht K.C. van Hes Apeldoorn ri. j>e Afdeeling Idern 1 Juli'31 1 Augp1 17 Aug.'31 21 Aug1p1 id zendt rapport betreffende de kasopneni, van de bouwvereeniging "Goed Wonen" te Soest. Uit het rapport blijkt dat het tekort Besselsen tot den datum der fap liet-verklaring bedraagt 1605.71 on geacht de rente tot dien datum. Het tu reau adviseert de vereeniging deze vor dering te doen indienen. (In verband hiermede werd de beantwoording van het schrijven van B. en dd. 4 Kei 19)1 4e afd. no.2p6 gerappelleerd). Voorts blijkt uit het rapport, dat op het tekort de Kooy per 31 December 19) groot 267,96, gedurende 1951 niets i afbetaald wegens onvermogen. Verzocht wordt een beslissing te nemen hoe in dezen moet worden gehandeld. verzoeken spoedig bericht, inzake het adres van K.Brons, betreffende ontsie ring van het terrein, gelegen aan den Ossendamweg en verwijzen daarbij naar schrijven van 15 Juli 1931» Ie afd.No, 1753- brengt advies uit inzake het voorstel van den technisch-ambtenaar bij bouw en woningtoezicht, betreffende het ne men van maatregelen, waardoor het vest1 gen van kippenfokkerijen en analoge te, drijven in bepaalde gedeelten der ge meente kan v/orden verhinderd en ver zoekt de behandeling van een en ander t willen uitstellen tot September of Oct. ber a.s. Biedt ter opmaking aan het 2e SupplAo- hier der Hondenbelasting over 1931' Biedt ter behandeling aan het 5e Suppl' kohier der Hondenbelasting over 1930' w E E 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. i'l. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 455