kasopneiaiJ v/onen" te1 dat heft m der fad >Q5 11 011- tm. Het bi* deze vor- verband van het Kei 1931, dat op ember 19} 1 niets is te nemen ndeld zake het e ontsie- aan den bij naar i e afd.No. voorstel ij bouw- 3 hei ne- het vesti] laloge be der ge en ver en ander t| ;r of Oct Suppl d;o- 1931. 5e Suppl r 19)0. BESLISSING. Besloten wordt P. de Mooy nogmaals te wljzen op zijn verplichtingen tot te rugbetaling van het verschuldigde be drag» Cn de vergadering verschijnt G.van den 3erg, eigenaar van het terrein.De Voor zitter wijst hem er op dat onverwijld paatregelen door hem moeten worden ge troffen tot wegneming der ontsiering.Op voorstel van Wethouder kndendijk is de eigenaar bereid langs het perceel aan de regzijde tuia's te planten. )e Voorzitter zegt toe ter plaatse nog ;erst een onderzoek te zullen instellen, faarna een schrijven van het College aan len eigenaar zal worden gezonden. Conform het advies van den heer van Mes wordt besloten. pet kohier zal den Eaad ter vaststelling borden aangeboden. ^lsvoren. AANMERKINGEN. - Ji L SU SZ /J <3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j 6*^/c*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 456