5 3 9 P3- 3^- s s 2? "o fi 5X BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. ïechnisch-ambtens Gasbedrijf Inspecteur Lager Onderwijs in de inspectie Amers foort J.van der Wal Wijkverpleging Huis ter Heide Cj i"Jr JUedUchildersge- arP. zellenbond Amsterdam. Technisch-ambte- naar bouw- en woningtoezicht ar 21 Aug. 1 3)3 21 Aug.'31 zendt advies op het voorstel van den ïechnisch-ambtenaar van Openbare Werken tot het plaatsen van tusschenmeters bij de gebouwen van den dienst Openbare Wer- ien heeft geen bezwaar tegen de benoeming vai Ilej. L.van 't Erve tot tijdelijk onderwijl zeres aan de o.l. school aan de Beetzlaa, wegens ongesteldheid van Mej.J.C.van Bro ek 31 «Juli 31 Bericht omtrent de wenscheli jkheid van tel verleenen van een vaste aanstelling aan Mej.E.Pas 15 Aug.'31 1Aug.131 18 Aug.31 Centraal Verifi catiebureau. Den Haag. 12 Aug31 verzoekt toestemming tot het houden van een collecte do or middel van verkoop van speldjes op Augustus 1931 De Inspecteur van Politie adviseert ver-1 gunning te verleenen onder door hem ge noemde voorwaarden. verzoekt de werkzaamheden aan de gemeentel eigendommen in den winter te doen uitvoe-| ren, zulks ter bestrijding van de seizcesj werkloosheid van de schildersgezellen. rapporteert, dat door J.B.van Luyn te Utrecht, tot wien dd1 Juli 1931 een schrijving is gericht, om het perceel VerJ Talmalaan 27 te doen aansluiten aan'het waterleidingnet, hieraan geen gevolg is gegeven en adviseert in deze de strengstel maatregelen te nemen, door toepassing desbetreffende bepalingen der Woningwet tot onbewoonbaarverklaring van bedoeld ceel zendt de door zijn bureau opgestelde jaar' stukken van de woningbouwvereeniging "Patrimonium" over 1930, alsmede het cLa!l bij behoorende rapport. t) 3 G Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 457