oUf. m n den e Werken ters bij bare V/er-1 oemmg va k onderwijl Beetzlaa G.van deal rden van rkoop van eert ver-| hem ge- BESLISSING. Besloten wordt den technisch-ambtenaar a O.W. te machtigen in overleg met iet gasbedrijf voor opmeting van het gasverbruik z.g.levende meters te plaatsen in de verschillende afdee- flingen. Voor de kosten ad 10,= wordt fcrediet verstrekt. het ingaig van 18 Augustus 1951 wordt t tijdelijk onderwijzeres aan de O.L. Ischool Beetzlaan benoemd Mej.L.van 't ■Erve, Parklaan 7 alhier. eid van teWBesioten wordt in de plaatselijke blade ling aan Heen oproeping te doen naar sollicitante [Conform het advies vanden Inspecteur [van Politie wordt besloten toestemming |te verleenen. 5 gemfler.gMjtan Wethouder Endendijk om prae-advies ?n uitvoe-F' le seizcer.| cellen. tyn te j 1 e en aal ree el Vei aan 'het ivolg is strengste! issing der| mingwet edoeld pl elde jaar| ging ■Besloten wordt den eigenaar J.B. van [Luyn te Utrecht te herinneren aan den [termijn afloopende 1 September a.s. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten het Bestuur der Woningbouwver eniging in overweging te geven de pen ningmeester niet verder in zijne be dekking te handhaven en bovendien te eischen dat over het bedrag der niet verantwoorde waarborgsommen van den pen ningmeester 5fo rente te vorderen over e& tijd dat de gelden in zijn privé be- zijn geweest. ei 'iUJO Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. het dfa-|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 458