BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Technisch-ambte naar O.W. 2 2 AugM Idem. 22 Aug.'31 Gemeentesecre taris 20 Aug.1M Technisch-ambten van Bouw- en Wo ningtoezicht aar 21 Aug.'51 adviseert in verband met de op 18 dezer gehouden Openbare aanbesteding van het vervoer van materialen enz. het werk te gunnen aan W.Hasselbach alhier voor de prijzen genoemd in het inschrijvingsbil jet. zendt advies inzake aanbesteding levering' brandstoffen deelt naar aanleiding van zijn onderhoud met den adjunct commies bij den Rijksge bouwendienst o.m. mede, dat het Rijk vooï huur van het perceel Steenhofstraat 6 vermoedelijk een bedrag van 100,- per maand zal betalen. Omtrent het kosteloos ingebruik geven van genoemd perceel, ter wijl het Rijk daartegenover een directe telefoonverbinding met Soesterberg tot stand zou brengen, ware volgens het oor deel van genoemden adj.commies gevoege lijk een voorstel te doen. Geeft in overweging P.Jongerius op grond I van art.59 der Bouwverordening door een aanschrijving te gelasten, dat door hem binnen 3 x 24 uur moet worden zorggedra gen, dat de schuur staande op het perceel- sectie G.nr.2955 aan den Wie uweweg moet zijn gesloopt of wel zoo daaraan door l'err de voorkeur wordt gegeven,genoemd bouw werk zoodanig moet zijn hersteld,dat de hieraan optredende gebreken zijn wegge nomen en het geheel in een zoodanigen staat is gebracht, dat naar het oordeel Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 459