BESLISSING. esloten wordt den technisch-ambtenaar ,W. te verzoeken te willen mededeelen f hij heeft nagegaan of W.Hasselbach oor het aannemen van het vervoer wel 'oldoende ten aanzien van zijn transpor middelen is ingericht, en de overtuiging leeft, dat deze aannemer regelmatig de materialen op de werken van de gemeente al kunnen aanvoeren, zoodat voor de ge beente geen nadeel zal ontstaan uit oofde, dat de materialen niet of niet p tijd aanwezig zijn daar waar zij ver kerkt moeten worden. -esloten wordt de leverantie niet te unnen aan de laagste inschrijfster N.V öbels 'Steenkolenhandel aangezien eze N.V. alhier niet is gevestigddoch e levering op .te dragen aan Joh.Tak al- lier en wel de ingeschreven brandstoffer .D.F voor. 1640,= 119,: 500 KG.gascokes ad 14, 1759,= ret inschrijvingsbiljet van de ÏÏ.Y. de lUiter wordt als zijnde niet geteekend, ngeldig verklaard. esloten wordt aan het hoofd van de rijksgebouwendienst naar aanleiding van ijn schrijven van 4 dezer ko. 12.541 mede e deelen, dat het College bereid is der .aad voor te stellen het perceel Steen- lofstraat 6 tijdelijk aan het Rijk te erhuren voor 100,= per maand, onder oorwaarde dat in het gebouw niet mag ïorden gebroken of getimmerd dan in over eg en met goedkeuring van den technisch 'mbtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht en 'at het gebouw na beëindiging der huur - vereenkomst in zijnen oorspronkelijken taat aan de gemeente wordt opgeleverd, 'en teekening van'het perceel zal worden oegezonden. ?nform het advies wordt besloten den igenaar aan te schrijven lA' 2IIH. XoiïH. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 460