3 f? U. 0 s J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. '6f. Burgerlijk Arm bestuur Soest Technisch ambte naar Bouw- en Woningtoezicht Ged.Staten. Utrecht Vo et balver een i- ging "Soest" Technisch-ambte- naar O.W. JÖsiiuQcbacfcBnMc IktXDBOifadxsc ethouder O.W, 20 Aug. 'j>1 18 Aug1J1 3e Afd.no. 2878/2102 12 Aug-'31 22 Aug.'31 <1>cfck(Swgc.xtc3clx KORTE INHOUD. van B. en W. ieder mogelijk gevaar voor instopten als niet meer aanwezig kan worde? beschouwd, terwijl bij het nietvoldoen hieraan een en ander op zijn kosten door de gemeente zal geschieden. deelt onder opgaaf van redenen mede, het zijn bestuur wil voorkomen dat hem voor 193"! toegekend subsidie ad 25*000,= niet toereikend zal zijn. dat het biedt ter behandeling aan eenige verzoeke! om bouwvergunning met de daarbij behooreul' de teekeningen en adviezen. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het besluit van 29 Juli 19)1 4e af deeling No. 21/145 van den Raad de zer gemeente tot wijziging van de gemeen- tebegrooting voor 1931 in verband met de stichting van een badhuis. verzoekt vergunning tot het houden van eene verloting in Ootober of November, ten behoeve van het uitvoeren van her stellingen aan clubgebouwenz De Inspecteur van Politie heeft geen be zwaar, indien de beoefening van sport door deze vereeniging als een algemeen belang moet worden opgevat. zendt kostenberekening voor aanleg van een rijwielpad langs de Koninginnelaan. y'makdk'X&SWk rapporteert dat door hem is nagegaan, dat de kosten wegens het bouwen van een schuur door Joh. v.d.BreemerZwarteweg alhier, v/aarvoor bij besluit van 14 Octo- ber 19>0 No. 1/283 vergurning werd ver leend, hebben bedragen 793>= en stelt vo naar dit bedrag de leges te berekenen en den bouwer voor het te veel betaalde terug gaaf te geven. (D 3 c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 461