,yy< -v At '//Yï 3s ,a,/v BESLISSING. ïede, dat IHan Wethouder van Armenzorg om piae- hat het Hadvies. ad i jn. verzoekeiHpe vergunningen worden verleend en ge- behoorer-Bboekt onder de nrs1/402, 1/40J. 1 de Ged.Staten wordt de nadere toe lichting gegeven als omschreven in den als bijlage tot deze notulen behoorenden brief. Besloten wordt de vergunning voor de verloting te verleenen. Besloten wordt het advies in te winnen |van de Commissie voor Openbare V/erken. Conform het voorstel wordt besloten. y j~y> y yy Vermelding indien van uitgegane geen is gehoudi het stuk minuut len. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 462