v V- /yU.i/i/c BESLISSING. Besloten wordt: [ie.het verificatiebureau te verzoeken te willen mededeelen waarom in het rapport geen gewag gemaakt wordt van de controle der magazijnadmini stratie en ingeval de magazijnadmi- nistratie nog niet is gecontroleerd hiertoe alsnog over te gaan. ^e.aan den technisch-ambtenaar de re den te vragen van de geconstateerde achterstand in de administratie-on- derdeelen, terwijl aan het Verifica tiebureau de belofte was gedaan,dat alles per 15 Juli j.1. zou zijn bij gewerkt jesloten wordt aan den Technisch-ambte- laar Bouw- en Woningtoezicht op te dra- jen na te gaan of de Directie der Zui velfabriek heeft voldaan aan de toezeg- ing tot reiniging van de sloot of grepp|el jn tot afsluiting van de greppel op de |rens van het Rijksterrein en voorts of |e toestand sedert het bezoek teir plaats ,n tegenwoordigheid van het College niet s verergerd. an de bevindingen wordt rapport inge dacht 'esloten wordt den Raad voor te stellen lot buitengewone aflossing ten bedrage (an 5.875,= over te gaan uit de ge- pne middelen (reserves). Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 464