in 31 37"- 5 F 3}i S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Stich-f 8 Aug.'31 ting Kngendaal- school Technisch-Ambte naar O.W. Technisch-Ambte- naar Bouw- en Won toezicht 22 Aug 19 Aug.'51 Stenografenbu reau "Het Centrum JJ.Kasteleijn. Utrecht Dr. J.H.A.Rupert en F.J.Drost resp Voorzitter en be stuurslid van de afd.Soest der Bed Vereeniging E.H.B.0 22 Aug.'21 KORTE INHOUD. verzoekt medewerking voor aanschaffing van leermiddelen, wegens invoering van het vak handelskennis op zijn U.L.0. school stelt voor een wekelijksche advertentie te plaatsen in het Koloniaal Weekblad. brengt advies uit met betrekking tot de| voorwaardenwelke zijn gesteld bij den grondafstand aan de Koninginnelaan door, M. J .IlilhorstGebrde Bange ,P.Schagen en i R.Schuuring. verzoekt met hem een contract te sluiten inzake het stenografeeren van de rsads-j notulen. komen ter vergadering ter bespreking va de tarieven, welke door de afdeeling voor het vervoer van zieken zijn vastge steld. Uit de besprekingen blijkt dat b wenschelijk is voorloopig de tarieven t' regelen als volgt: 1e voor Soest 0,)dj 0,55 en 0,40 per K.M.met een mini"1 van 3> >7 4,- en 5,= en 2e. voor b' ten Soest 0,35, 0,40 en 0,45 met een minimum van 4, ,/5,= en 6, >e®n en ander naar gelang van de financieel6 draagkracht der patiënten, terwijl voor langer dan een uur wachten 1 per uU' wachtgeld in rekening zal worden ge bracht m OJ 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 467