BESLISSING. chaffing ring van U L O verteirtie eekblaö. ng tot de bij den F laan door chagen ea te sluiten de raads- reking var eeling jn vastge- jkt dat h< arieven td st 0,)0-[ en minin^ voor tui] 0,45 ®et 6,=,een nancieeJ-6 wijl voor per nul en ge- Besloten wordt den Raad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Besloten wordt geen advertentie in be doeld blad te plaatsen. Van de mededeeling, dat de strook grond aanvankelijk toebehoorende aan M.J.Hil- horstin handen van D.van den Broek is overgegaan, wordt kennisgenomen. Ten aanzien vaa de door de Gebr.de Lang^ en P.Schagen gestelde voorwaarden in zake het mogen bouwen van een dubbel wocfn- huis, wordt besloten deze personen mede te deelen, dat deze voorwaarde bij den grondafstand als zijnde in strijd met de Bouwverordening, niet toelaatbaar is. In verband daarmede zal getracht worden afstand te verkrijgen zonder die voor waarde, terwijl anders teruggave van den afgestanen grond zal plaats hebben. Voorts wordt besloten aan R.Schuring mec}e te deelen, dat de Bouwverordening een gesloten bouw niet toelaat voor de Ko- ninginnelaan, weshalve hem verzocht zal worden genoegen te nemen met de toezeg ging dat te gelegener tijd voorstel len zullen worden gedaan om den geslo ten bouw ook van toepassing te verklarer voor de Konihginnelaan. Besloten wordt het schil jven ter behand^ ling in handen te stellen van den Secre taris besloten wordt deze tarieven goed te keuren. AANMERKINGEN. 19 ^Aï i i f i 1/ 14~J 1/ b UTCjX. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 6 - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ?.IH L) //i/t/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 468