3 yg8rêrai'üt.lta8cShsSï0HieiJ0i6wteScf:f;te1 s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Cj ip$- J.Th.Pas ,A.Koudij en J.Smink, leden v/h Bestuur der Vrijwillige Brand te Soesterberg weer CtfÜ, J.R.Lüschen. v Soest 24 Aug. 1 51 (ffl- Technisch-Ambte- naar O.W. i 25 Aug.'51 komen ter vergadering cm te spreken over de vervulling van de vacature van Com mandant der Vrijwillige Brandweer te Soesterberg, wegens de ontslagname van den heer Nooder, wegens diens benoeming tot Raadslid. Zij deelen mede dat bed. Staten van oordeel zijn dat de heer Nco- der Commandant der Vereeniging kan blij-1 ven, en dat de ledenvergadering eenstemJ mig heeft aangedrongen om den heer KoodeJ weer benoemd te krijgen tot Commandant, De Voorzitter zegt, dat, al kan de heer Nooder rechtens Commandant zijn, het Col]| ge van B. en W. van meening is, dat het niet gewenscht is dat een raadslid, die Commandant is,onder de bevelen staat van den Burgemeester als hoofd van politie, Baar het oordeel van den Voorzitter "oetl de Raadsleden geen positie bekleeden, waa door zij in conflict kunnen komen met den Burgemeester of B. en V/tengevolge waan] van onprettige verhoudingen zouden kunnen ontstaan. Spreker zegt dat de Vereeniginj den heer Nooder natuurlijk wel cp de een Raadslid bedoeld ambt vervultImmers een raadslid, als Commandant benoemd, hej het recht om in de raadsvergadering te interpelleerenen zulks zou kunnen ge schieden omtrent opdrachten, welke hij B. en W. had ontvangen,of omtrent ont vangen bevelen van den Burgemeester, het-J geen niet wenschelijk is. verzoekt vergunning ingevolge de Hinder wet tot het oprichten eener bakkerij met heete luchtoven op het perceel Söesterj bergschestraat 41, kadastraal bekend gen] Soest, in sectie C.No. 1695» Blijkens mededeeling van het v/nd.hoofde ArbInspectie te Utrecht dd.22 Aug. 19)1 H No. 6814/258 II.V/.behoeft het hem toege zonden ontwerp geen wijziging om de na leving van de eischen, gesteld krachtens] de Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. doet voorstel inzake ruiling van een g®~| deelte van het perceel sectie G.no.N/ met een gedeelte van het perceel sectie G.no.2025, en geeft'voorts in overwegi«S| de zuivere grenzen van het perceel G.d 1855 vast te stellen. (O 3 CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 469