i Tj: v BESLISSING. hja eenige bespreking zegt de Voorzitter ■dat een voordracht van de vereeniging [(wordt tegemoetgezien, en dat dan door en W. een beslissing genomen zal (worden 1^ De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit, hiernevens als bijlage gevoegd. besloten wordt de juiste grenzen te late. opmeten door den landmeter, en daarna om rent de voorgestelde grondruiling advie te winnen bij den heer van Nes, ont- 'erper van het uitbreidingsplan, zulks 111 verband met de verbreeding der Beu- ^nlaan. j i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 470