3 J sw. H. I H.V.Bataafsche Import Mij. den Haag. t)M. Aanduiding van den BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Technisch-Ambte naar O.W. J.B.v.d.Haar Jr. Amersoort namens "Ons Be lang" 2 5 Aug3 t 17 Aug.'31 KORTE INHOUD. deelt mede, dat de pomp in het woonv/agen- kamp defect is en dat reparatie niet mo gelijk is en adviseert ter plaatse water leiding te doen aanleggen, door het doen maken van een noodaansluit ing aan de hoofj. buis van het pompstation. verzoekt wijziging van het besluit van 19 Juni 1931, Ho. 167/93 in dier voege,dat in stede van "een houten schuur" tusschen de woonhuizen van "Ons Belang" te Soester- berg, een ijzeren schuur mag worden opge richt, op een nader, in overleg met den dienst van bouw-en woningtoezicht aan te wijzen plaats in het bosch achter de hui zen van "Ons Belang".De technisch ambte naar bij Bouw- en Woningtoezicht adviseert het verzoek onder voorwaarde toe te staan. 21 Aug.'31 'Technisch-ambte- naar Bouw-en Wo ningtoezicht Technisch-Ambte naar O.W. Idem. verzoekt voorloopige toestemming tot het in voorraad mogen hebben van 2 a 3 vaten petroleum, op het perceel Dorresteinweg 50 kad.bekend in sectie G.2402 (eigendom van de wed.M.Blankerszulks in afwachting der definitieve vergunning. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodig teekeningen en adviezen. 27 Aug.'31 26 Aug.31 deelt mede, dat naar zijn oordeel niet be hoeft te v/orden afgeweken van zijn advies dd. 22 Aug.1931 dot gunning van het ver voer van materialen enz. in l931»voor de prijzengenoemd in zijn inschrijvingsbilj zendt een overzicht omtrent den uitslag aanbesteding schilderwerken en adviseert het schilderwerk te gunnen als volgt: 1 .perceel I ï/.Huurdeman 105,= 2. 3» 4. 5- 6 II V/.F.van 't Biet" 140,= III en VII J.v.Schaick 235,= IV. J.v.Schaick 85,= V W.Huurdeman 192, VI J.v.Schaick 50,= Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 471