AT tiKsV BESLISSING. [gesloten wordt aan de Arnhemsche Water leiding Maatschappij prijsopgaaf te [vragen van de kosten van bedoelden wa lt erleiding-aanleg. IBesloten wordt het verzoek in te willi- |gen onder de voorwaarde, voorgesteld |door den Technisch-Ambtenaar bij Bouw en Woningtoezicht. [Besloten wordt de gevraagde toestemming lte verleenen voor het geval een steenen [schuur is gebouwd voor berging van pe troleum, waarvoor indertijd vergunhing |vferd verleend. ue vergunningen worden verleend, over eenkomstig de besluiten hiernevens ge- [voegd en geboekt onder de nrs. 1/404, |l/405, 1/407, 1/408,1/409 en 2/168. vereenkomstig het advies van den Techni robtenaar bij den dienst Openbare V/erker, ordt besloten bedoeld vervoer op te l^ragen aan den laagsten inschrijver /Hasselbach voor de bedragen, vermeld ln zijn inschrijvingsbiljet. lte esloten wordt de uitvoering der werken/ e gunnen aan de inschrijversvermeld rn het advies van den Technisch-Ambte- aan van Openbare Werken voor e door hen ingeschreven bedragen, ondei ePaling dat me-t de werken eerst twee anden later zal moeten worden aange- «agen, in verband waarmede de opleve- lr-gstermijn ook met tv/ee maanden zal sch- V vyV s/V iMH- 1/ 1 w> /-met uitzondering van perceel II Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. '41.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 472