BESLISSING. jiesxlxï&exK msExfctx xbex mjt®C5e>m«©c a^&ïy AAxxMk k^$W»eXk ksöfk Akêx pjtt^xrtêbK&j&ac itehx r ®eüX >mflx ififtfflfcx kïflx ffiMx ^:caxx*!x}d:<ï{04««x xx^v:-rxxi^i!?^^^>f^béWx *>iM: 5ix xxxsbcxx ynmxtestit X4!f«3©e®e«&©rk^ ü&ïk »n .jfxxxxxifflmexkx xtec x^xNk«i>rxixk-}^e^Lé^ k kife r.xkxX3f«XxXkkMkbfkkkkkbf worden verlengd Jxulks naar aanleiding van een verzoek va Ihet Hoofdbestuur van den Nederlandschen ljchildersgezellenbond luvereenkomstig het advies van den tech- Inisch-ambtenaar bij Bouw- en Woningtoe zicht wordt afwijzend beschikt op het Iverzoek van J.Moester. eixMjftöoéëÈo n liddus 'wordt besloten. -Aj jjj. AANMERKINGEN. Z. o. 1. 1 Ljg^x V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 474