BESLISSING. gesloten wordt den technisch-ambtenaar belast met de leiding van Bouw-en Wo ningtoezicht alsnog te verzoeken mede te deelen of naar zijn oordeel het mees reciitsche perceel met de bestaande sme derij al <dan niet als één perceel moet jorden beschouwd en hem voorts te ver- Leken of nog voorwaarden dienen te [v,orden gesteld ten aanzien van grondaf- gtand. ■<arna het advies in te winnen van de bommissir Openbare V/erken. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. oGt-tl—i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 476