35' dj dj "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. l. Voorzitter (Aanwijzing plaats vervangend Burgem meester Voorzitter Verdeeling werk zaamheden) Voorzitter Brengt in Bespreking de verdeeling van dj werkzaamheden der leden van het College v| Burgemeester en Wethouders. Stelt voor over te gaan tot aanwijzing vBAangewez een Voorzitter van eenige Commissies van ■e.Commis Bijstand uit den Raad voor zoover deze hifte.Financ door den Raad zijn Benoemd. Re.Gommis stelt aan de orde de aanwijzing van den plaatsvervangend Burgemeester, ingevolge artikel 84 der Gemeentewet, gesloten onge: lenis van tangen do( hij ongei tenis ook jrordt ,de 1 iethouder besloten Ie verdeel purgemee In "loning Jondheid kaars- en llethoude: ledrijf, 1 bethoude: leening e len. <y S S a a Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 479