n J y 33- J jr. 5'- P 6 S J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. h. Commissie GrondbejlO Jan.'31 drijf Commissie Grondbe' drijf Directeur van Op er bare 'Verken Afdeeling Finan ciën ter gemeente secretarie Vethouder van On- Bestuur der R.K. U.1.0.school JStalenhoef J.H.G.van der "'OU' de K.C.van lies te Apeldoorn 27 Januari 1931 •27 Jan!31 20 Jan.'31 22 Dec.'30 26 Jan.'31 24 Jan.31 de Spoorstraat, hoek Rubenslaan. Adviseert tot aankoop van het oerceel huis, schuur en tuin bij het kadaster de: gemeente bekkend als sectie H. no.2697 ge legen naast het gemeentehuis en toebehoo rende aan de erven van wijlen Notaris J Batenburg en wel voor de getaxeerde som groot f lpOOO.- Deelt mede dat de meerdere kosten der voorgestelde rioleering $n den Rijksweg wegens het leggen van buizen in de Korte Kerkstraat van 40/60 c.M. inplaats van 25/37;2 c.M. zullen bedragen f 227,70. Adviseert den Raad ter vaststelling voo: te dragen een ontwerp-besluit tot wijzi ging der gemeente-begrooting voor het dienstjaar 193 i no* /yay Stelt voor de voorschotten voor de bijzc: dere scholen voor het jaar 1931 door den Raad te doen vaststellen. Geeft advies inzake bepaling van den prijs voor een perceel grond, gelegen aaiÉen grond Besloten oorwaardf aissie ge? esloten f. [.Baten! |e behoudi [e goedkei eel wens' f 15000.- aandag 2 p dit aai Besloten Traag de c |n te bre Het ontw vaststell Overeenk ten, De 0 vaststell Vraagt medewerking tot het aanschaffen I Aan den van tien schoolbanken en eenige leermidieBettelijk len. verleenen Zendt in adres, waarin aan den Minister van Arbeid wordt verzocht zijn vergunninÊ over te doen Kamerbeek. schrijven ten name van Joh'; a Besloten lan den K Iverheid v Vraagt verlenging van ziekteverlof onder overlegging eener geneeskundige verklarir. Komt op uitnoodiging in de vergadering ten einde de verhoudingen te regelen tus schen hem en de gemeente in verband met d opdracht tot het maken van een uitbreidicl plan der gemeente. De heer van Nes zegt het geen gewoonte is een overeenkomst te sluiten, doch dat hij aan de wenschen van den Raad wil voldoen als hij dat wil, en iaarom een ontwerp overeenkomst heeft sa1 mengesteld. Dit ontwerp wordt besproken e; toegelicht. Het College van B. en 1. kan zich met het ontwerp volkomen vereenigen. [Het ziet één maand esloter werp ovei deze bes! den heer van overe geacht Voorts v aan a] me ent heer i te vei event\ noodié breid: den hs strek! aan a. perce< b. CJ 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. 14TT)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 47