BESLISSING. Conform het advies van den technisch ambtenaar, belast met de leiding bij „ouv'-en Woningtoezicht, da. 14 -mg. 13-31, ho 116 7/l 19 wordt besloten aïY/I J - aend te beschikken op het verzoek van de wed. W.J.v.he en ii. J .de abbels, te ooest, om vergunning tot den bouw van een enkel-en dubbel winkelhuis, op een terrein,gelegen aan de Van ..eedestraat kadastraal bekend gemeente hoest, in sectie Iï.5h83. AANMERKINGEN. Ie j.fdeeling ko:1/397 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 484