M sf- 31 939- e a D. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Voorzitter Ged.Staten van Utrecht Technisch Ambtenaa belast met de lei ding van O.W. Comité van initia tief tot het gera ken tot de oprich ting van een zwem- inrichting vraagt machtiging tot het aangaan van overeenkomst met de N.V. Philips Gloeila penfabrieken voor de levering van 1000 te 1999 straatlamoen in 1931/1932 een en conform het bij de stukken gevoegde exeiij plaar dier overeenkomst. deelt de vergadering mede, dat de verdee ling der werkzaamheden onder de leden var het College zooals die is vastgesteld tij besluit van 1 September j.1. eenige wijz' gingen noodig maakt, aangezien Veth.Lode: en op diens verzoek belast zal worden me Openbare "/erken, en "Tethouder van "Duren ontheven wenscht te worden van de behang ling.van het Onderwijs II-8-I931 r 22-8-1931 24-8-1931 KORTE INHOUD. verzoeken spoedig bericht, inzake het adres van K.Brons, betreffende ontsiering van het terrein, gelegen aan den Ossendac weg en verwijzen daarbij naar het schrijv van 15 Juli 1931, le afd. no.1753» rapporteert omtrent voorwaarden, welket stellen zijn met betrekking tot de plaat sing van schuttingen of andere omheiningei Langs terreinen aan openbare wegen, weide terreinen dienst doen als stars el-mof op slagplaats van hout, afbraak of andere ar tikelen. deelt mede, dat de reeds bestaande corani^ sie inzake oprichting zweminrichting, v°°; itter R.H.J^.de Lange, pertinent weigert' 3amen te werken inzake het maken plannen voor het stichten van een zweminrichting- in verband daarmede verzoekt het den R&a(^ uit zijn midden een commissie te benoemen! aangevuld met enkele leden uit de reeds staande commissies, èn deze nieuwe èomKhs" ie opdracht te geven om binnen 3 maanden plannen in te zenden met betrekking tot sprichting eener zweminrichting. V a c O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 487