\A' BESLISSING. |5e voorzitter wordt gemachtigd de over eenkomst aan te gaan. De verdeeling der werkzaamheden vastge steld 1 September j.1. wordt als volgt ge |wijaigd: flethouder K.Lodeesen wordtnbelast met Ope bare '/erken. Tethouder J.S.van Duren wordt ontheven va bet Onderwijs. Burgemeester wordt ontheven van Openbare Verken en belast met Onderwijs. Voorts wordt overeengekomen één maal per [beek te vergaderen en wel op Vrijdag van |l0 tot 12/l2 uur met voortzetting s-middag De spreekuren worden bepaald als volgt: 3e Burgemeester op Dinsdag van 10 tot 12 uur, Wethouder J.S.van Duren op Vrijdag van 9 tot 10 uur en Wethouder Lodeesen [op Voensdag van 7 tot 8 uur des avonds a/h kantoor Openbare Verken. Na toelichting door den Voorzitter wordt besloten de eigenaar G.v.d.Berg aan èe [schrijven overeenkomstig zijn toezegging Idd, 24 Augustus j.1. thans met eenige [spoed te willen overgaan tot het planten [van tuia's langs zijn perceel en den weg ibn zich hieromtrent te houden aan de aan wijzingen hem te geven door Openbare Ver- jken. Aan O.W. opdracht geven als hiervoor bedoeld. Besloten wordt voorloopig niet op het [rapport inte gaan en de stukken te depo |neeren. Aan 'feth.lodeesen wordt verzocht de eige [naren van de opslagplaatsen aan d e Molen straat en aan dai Veldweg te bewegen het bntsierendevan die inrichtingen weg te neral n- en. Be vergadering is van oordeel, dat beide [ïomnissiën tot samenwerking dienen ge- joracht te worden opdat deze zaak van al- [seraeen belang niet verbrokkeld wordt. Goeld- lEevonden wordt, dat de Burgemeester met d|e [besturen dier Commissiën een bespreking [houdt, üe Burgemeester stelt de samenkoms |van 3 leden afgevaardigden der beide Com- hissiën vasy op Dinsdag 15 September a.s. Ides n.m. 3 uur gemeentehuis, A' 11S V 1/ IHH1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 488