w S e "o 1Anrv l(TVt- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H.KleynMiddel wij KstraatSoest ïechn. Ambtenaar, belast met de lei ding van 0.7. mejJ.C.v.d.Broek iüoi Fechn.Ambt. 0.7. ou H .ïechn.Ambt. 0.7. I 0 04' Teyboom en Co. Amsterdam 24-3-1931 25-8-1931 25-8-1931 26-8-1931 27-8-1931 27-8-1931 KORTE INHOUD. komt terug op de kwestie omtrent het bou. wen van drie woningen onder één kap, en verzoekt inlichtingen inzake (indertijd d0o hem betaalde kosten terzake waterleiding uitbreiding. brengt rapport uit, verband houdende net afstand van grond aan het le Heezerlaantjei vraagt onder overlegging van een genees kundige verklaring ziekteverlof aan ingaan de 18 Augustus j.1. deelt mede, dat de kosten verbonden aan di overneming van het aan de Koninginnelaan legen perceel sectie H.no.3696 onder de do den heer D.G.van der Kade gestelde voorna: den f 210,50 zullen bedragen. doet eene opgave betreffende eene minder kostbare verharding, aan te brengen in de Kerkdwarsstraat. deelt mede in de gelegenheid te zijn tege® vaste premie een reductie te kunnen ver schaffen van minstens 10^ op de ingevolge de Ongevallenweg 1921 verschuldigde premie der lU.j&ftverz.bank. AdviesAangezien de gemeenteraad besloten heeft tot risico-overdrafiht aan de Onder linge Risico-vereeniging van ÏTed. Gemeenten (deeluitmakende van de Centrale 7erkgel?ers Risico-bank), waardoor een besparing van 18$ der Rijksbank-premie wordt verkregen ware aan adressanten mede te deelen dat &e gemeente van de aanbieding geen gebruik za maken. 3 c CT> \An> l Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 489