Tl u n den legen aai ereeel aster dei .2697 ge, toebehoo- taris J rde sora en der L j ksweg ie Korte ts van 27,70. Ling voo; b wijzi- r het de bijzo ioor den BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellen en grond in koop aan te bieden tegen oorwaarden en prijzen als door de tfom- iissie geadviseerd. Besloten wordt de erven wijlen Notaris [.Batenburg te berichten, dat de gemeen e behoudens beslissing van den Raad en e goedkeuring van de Ged. Staten het per peel wenscht te koopen voor de som groot f 15000.-, met verzoek zoo mogelijk vóór laandag 2 Februari a.s. te berichten of op dit aanbod al of niet wordt ingegaan. Besloten wordt het oorspronkelijkeaange- vraagde crediet te verhoogen met f227,70 te brengen op f 3164,70. hiet ontwerp besluit zal den Raad ter vaststelling worden aangeboden. [Overeenkomstig het voorstel wordt beslo ten, De ontwerp raadsbesluiten zullen ter vaststelling worden aangeboden. ehaffen Aan den Raad zal worden voorgesteld de Leermidkltettelijk voorgeschreven medewerking te Jverleenen. JTinister 1 Besloten wordt het adres door te zenden ïrgunnincj aan den Minister van ArbeidHandel en Nij ran Joh1! verheid vergezeld van een gunstig advies. Lof onder verklarin idering ;len tus- md met dl -tbreidinl s zegt i| comst te I schen vafil wi 1en I ïeeft sa-1 sproken «J 1 1. kan •eenigen. I ;Het ziekteverlof wordt voor den tijd van (én maand verlengd. esloten wordt ie voorwaarden in de ont werp overeenkomst te aanvaarden en van deze beslissing bevestiging te zenden aan den heer van Nes. Het opmaken van een akt van overeenkomst wordt verder overbodig geacht Voorts wordt beslopen: a. aan alle ambtenaren in dienst der ge meente de opdracht te geven aan den heer van Nes de volledige rnedewerkihg te verleenen bij het verstrekken van eventueel door hem te vragen gegevens noodig voor het ontwerpen van een uit breidingsplan. den heer van Nes een bewijsstuk te ver strekken Waaruit blijkt dat B. en W. aan alle ingezetenen en eigenaren van perceelen onder deze gemeente de mede- werking b. </V ij^o. kA' jV y 1-7 Li, f V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. iVj oOeibv—1 lT tA-/\ oCdsCvx**

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 48