u>i 6, 1 genees- lan ingaan ïden aan d .nnelaan ider de do ie voorwaa: e minder n in de BESLISSING. t het bou. kap, en ertijd doo: rleiding- lende met a er laantje! Besloten wordt aan den Raad onder over- llegging van het schrijven te verzoeken 3.en 7. te machtigen aan adressant te ant|*- [woorden conform het raadsbesluit waarbij jde terugbetaling van gelden wegens betaalde waterleiding uitbreidingen is geregeld. Besloten wordt de aanhangig gemaakt zaak Ite deponeeren en aan de adressanten te be [richten, dat de vele moeilijkheden welke Jonstaan bij eene verbreeding van het le peezerlaantje in verband met de rechten lvan derden, voor het College aanleiding Lijn geen verdere pogingen daartoe in het Iwerk te stellen. Het ziekteverlof wordt ingaande 18 Augus Itus 1931 verleend. Besloten wordt aan den eigenaar van het ■perceel te berichten dat met de door hem laan den grondafstand verbonden voorwaarde ■behoudens goedkeuring van den Raad en de IGed.Staten genoegen kan worden genomen, m|et [uitsluiting echter van de voorwaarde tot [aansluiting van het perceel op het gemeen Iteriool, aangezien dergelijke vergunningen Jdoor het College nimmer worden toegestaan ■Verzocht zal worden deze voorwaarde te killen intrekken en daarvan mededeeling t pillen doen aan het College opdat verdere [afdoening kan volgen. Besloten wordt het advies in te winnen vhn |de Commissie voor Openbare Werken. zijn tegsfi— nen ver- Besloten wordt mede te deelen dat reeds tot risico overdracht door den Raad is be sloten. ngevolge de orenie besloten e Onder- Gemeentel] erkgeiers irig van verkregen en dat de ebruik za 1/ 1/ Jf I&I9 AANMERKINGEN. I/5- Jy 1/5" (N* V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 490