"o 10 oi BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn. Ambt. O.'V. 100 Afd.Financiën Ge meentesecretarie I po o Bestuur Vn jwilli-|28-8-1931 ge Brandweer te Soesterberg Techn.Ambt. Bpuw- en 'Voningtoezichjs idem 27-8-1931 27/8/1931 21-8-1931 2-9-1931 KORTE INHOUD. zendt een voorstel tot verbetering der Rembrandtlaan, en vraagt machtiging om rnet aangrenzende eigenaren onderhandelingen te kunnen openen over de afgraving der taluds verolaatsen hekwerk. verzoekt een uitspraak omtrent de door de N.V. "O.B.I.Mijin rekening gebrachten prijs der benzine, welke geleverd werd op 12 Augustus 1931> Be N.V. rtO.B.I.Mij brengt in rekening 5/2/ Per Liter, terwijl zij volgens hare inschrijving dd. 13 Januai 1932i moet leveren: wanneer de particuliere pompprijs lager dan 3 cents is, tegen dezer prijs verminderd met 2 cent per Liter. Volgens dezerzijdsche meening was de parti culiere pompprijs opfyl2 Augustus 1931,f 0,C (Shell, Texaco: plaatselijk) zoodat de dooi de O.B.I.Mij. in rekening gebrachte prijs zou moeten zijn f 0,03? zendt een voordracht ter benoeming van een commandant der vrijwillige 3randweer te Soesterberg, luidènde als volgt: 1. J.Nooder. 2. A.Koudijs. geeft in overweging G.H.A.Simon, wonende t Aceldoorn op grond van art. 52 der '"oning'e door aanschrijving te berichten, dat de doo hem zonder vergunning geplaatste woonkeet een terrein aan de Birkstraat kad. bekend i sectie C.no.1690 binnen 8 dagen moet zijn afgebroken, terwijl bij niet voldoen hieraa een en ander op zijne kosten door de gemeen zal geschieden. deelt mede, dat L.de Ruigt, Kerkdw.straat 10 te Soest ontheffing noodig heeft van het; bepaalde bij de artikelen 8 en 13 der BounT ordening, in verband met zijn voornemen tot den bouw van een dubbek woonhuis, oi een te rein, gelegen aan den Eigendoèiwegkad.beke gemeente Soest, in sectie G.no.34-57 en a(*vl seert de noodige ontheffing onder voorwaard te verleenen. <y S S 3 C CD LU PO Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 491