fa -nè M ng van een) eer te BESLISSING. Op voorstel van den Voorzitter wordt be sloten de verbetering der Rembrandtlaan o te nemen in het Wegenplan 1932 en aan len Techn. Ambt. O.'V. te verzoeken bij aet indienen vanndat plan voor 1932 meldi te maken van zijn advies van 27 Augustus 1;31 no. 25/l H/8» IQe vergadering deelt de meening van de fcfdeeling Financiën. ng Besloten wordt aan de Brandweer Vereenig nede te deelen dat Het College geen keuze kan doen uit de toegezonden voordracht aa gezien hij van oordeel blijft, dat het raadslidmaatschap van en heer ïïooder een bezwaar blijft om hem tot Commandant te benoemen en de heer Houdijs naar de mee- nihg van de vergadering te ver van de Brandweercentrale woont om een regelmatig en goed toezicht O) de materialen uit te aefenen en in geval van brand tijdig het pomraando op zich te nemen. [Opnieuw besproken en besloten aanschrijv pe laten uitgaan. Lng [Besloten wordt de gevraagde ontheffing tè yerleenen conform het advies van den Tech' bisch Ambtenaar bij Bouw- en Voningtoeziidit [Be bouwvergunning niet eerder af te g eveji ïan wanneer aan de voorwaarden is voldaan Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^\I XI iTt AANMERKINGEN. P1 a^cLe^lu^. XI tj. -r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 492