g /O D" I Ütl BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. EO. 1l- "Centraal Verifica' tietrureau "Leger des Heil" Amsterdam 28-8-1931 19-8-1931 oiB Centraal Bureau foor Verificatie,en :Gasille, leden van den raad 28-8-1931 zendt rapport "betreffende de controle der gemeenterekening 1930» verzoekt toestemming tot het Jjtouden van collecte in October a.s. De Inspecteur van Politie adviseert het v zoek(toe te staan, onder voorwaarde dat van de data waarop de collecte zal worden ge houden vooraf aan hem zal worden kennisgeg ven. zendt rapport betreffende de contrale van het wegenfonds over 1930. 0 lH jA.Endendijk en H.J|. 1-9-1931 i stellen den raad voor de presentiegelden voor het bijwonen van de vergaderingen van |den raad vanaf 1 Seot. 1931 wederom toe te kennen en in verband met de wijziging van art. 64 (nieuw) der gemeentewet tegens van> af dien datum presentiegeld toe te kennen, voor het bijwonen der vergaderingen van de raadsafdeelingen en commiosiën. Voorstellers geven in overweging het pre sentiegeld vast te stellen op f 4.- per vergadering. Inspecteur van Politie 1-9-1931 267/4. loofdinspv.d.Ar- jeid,hoofd v.h.4e pistr.der Arb.Insp Utrecht 1-9-1931 Vestigt er de aandacht op, dat het uit zicht op den hoek Van 'feedestraat-P.C.Kuy- perstraat zeer wordt belemmerd door heeste: welke staan in de ronding van den tuin van J.van Vuuren a/d F.C.Kuyp er straat, en advi seert den heer Van Vuuren ingevolge art.20 der Algemeene Politieverordening een aan schrijving te richten door de opruiming var bedoelde heesters te bevelen. deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp eener te nemen beschikking tot het ve binden van nieuwe voorwaarden aan de vergu ning tot oprichting eener wasch- en strijd inrichting, op het perceelVerlengde Schoo weg,kadastraal bekend gemeente Soest,in se tie E.1729 (wasscherij D.KuipersUtrecht) geen wijziging behoeft om de naleving van eischengesteld krachtens de Veiligheidswe niet onmogelijk te maken. s c cn "o tflA Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. JucL C no

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 493