BESLISSING. De genieenterekening met het rapport zal Iden Raad ter voorloopige vaststelling wolf den aangeboden. Conform de voorwaarden door den Inspec teur van Politie gesteld wordt de toestem raing verleend. (gesloten wordt de jaarstukken den Raad ter voorloopige vasstelling aan te bieden Jlet de opmerkingen van het Ver.Bureau z,al in de toekomst rekening worden gehouden. (Besloten wordt den Raad voor te stellen ||ingaande 1 September 1931 bet presentie geld wederom in te voeren en daarbij aan te nemen het bedrag ad f 4.-/er vergadering. [Voorts den Raafi mede te deeïen dat B.en óverwogen hebben ook voor de Commissie veóf kaderingen een presentiegeld in te voeren De daaraan verbonden kosten beloopen een voor de gemeente vrij aanzienlijkdiedrag |te ramen op f 1/36.-z bij een pre»£sgeld van 4.-, f /Sb4~ bij een preï£t£geld van f3 Ijen f bij een pre»£egeld van f 2,50 Iper vergadering per li^» waarom het Colle ge in verband met de onzekere financieele positie der gemeente mede ten gevolge van Ijde oeconomische crisis in overweging geef BvoorloopiÉpf^bruik te maken van de nieuwe [ettelijk*regeling tot invoering van pres^n tiegelden voor commissievergaderingen. Besloten wordt de aanschrijving te rich- Ijten. .Besloten wordt aan de vergunning ingevolg fe Hinderwet de nieuwe voorwaarden te verte l]dnden als in het besluit hetwelk wordt l^astgesteld en hiernevens als bijlage is jjgevoegd, zijn omschreven. 5o./ ,ünet een zeke vergaderingen missie zooals ge v/d Burgem lomen. V- JJ r maximum aantal voor iedere com- dit in e en bij la eester is opge- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. li. /6 oi - 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 494