1 5 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 1 H? u Vo U>. 3e Afdeeling 2-9-1931 II.V. Prov.Utr.Elecj-20-8-1931 triciteits ïdy. Utrecht H.van Schajik 1-9-1931 "biedt ter vaststelling aan het 2e suppl, kohier der schoolgelden over 1931» Uedrgg f Indoverleg met den gemeente-ont vanger wordt voorgesteld de termijnen van invordering vast te stellen op 1 November en 1 "Februari 1932 telkens voor de helft. I vraagt vergunning tot het mogen plaatsen van een reclamelichtbak aan paal 27b' tij h| gemeentehuis en deelt mede er de voorkeur aan te geven de bak aan den paal bij het postkantoor weg te nemen en daarvoor de nieuwe bak in de plaats te stellen. De techn.ambtenaarbelast met de leiding I van O.'V. adviseert tot vervanging der be staande lichtbak bij het postkantoor door een nieuwe. deelt mede, dat hij het aan den Nieuweweg gelegen perceel sectie G.3342 voor het ti$ vak van 29 Juli 1931 tot 1 November I932 slechts voor f 1.- in huur wenscht te ver krijgen. Vereenig.tot Bevor- 25-8-193^ dering der belangen van T.B.C.patientejn in Nederl.te Dor drecht verzoekt toestemming tot het houden van eelj collecte bij voorkeur op 26 December 1911.1 De Insoecteur van Politie adviseert de ver gunning te verleenen onder door hem genoemdj voorwaarden. M> ik- lü XV Vereeniging "Schoo m.d.-Bijbel" te Soest Techn.ambt. O.IV. 1 28-8-1931 verzoekt toestemming tot het houden vai) eejj Collecte. De Inspecteur van Politie adviseert gunstig 25-8-1931 legt over den staat van meer en minder werU over de kleine verbouwing van het raadhuis-I Lo li Staatsboschbeheer zendt rapprt en teekening in zake de toe stand der gemeentebosschen met opgave van kosten ad f 124.-. <y 3 C _05 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 495