Jrt> v BESLISSING. 2e suppi, 11 bedrgg eente-ont. .ijnen van November; de helft, plaatsen 275 bij hi voorkeur hij het voor de en. ie leiding j g der be toor door Ni euweweg jjet kohier wordt vastgesteld tot een bed root f 7^5 'pe termijnen van invordering worden be- ald op 1 Nov, 1931 e" 1 Vebr. 1932. oed gevonden wordt dat de lichtbak aan Hbe paal bij het postkantoor van een nieu- !e wordt voorzien. rag >r het tijiflte winnen, oer I932 ït te ver- [Advies van de Commissie uit den Raad in iden van ee iber l'Sl, ;ert de verf tem genoemi '7ordt toegestaan. den van eeMl "fordt toegestaan. ert gunstig minder werlBDe staat van meer en minder werk wordt - raadhuisJWoedgekeurd. De betaling mag niet eerder geschieden, dan wanneer het werk geheel Mn genoegen is opgeleverd, hetgeen tot leden niet het geval ós. Voorts verzoekt (let College een totaal overzicht van de Terbouwingskosten ten einde de overschrijd [ing der credieten van den Raad te regelen de toe- MDe kosten van het rapport zullen betaald ;ave van Worden. Aan den raad daarvoor crediet te pagen bij wijziging der begrooting. "Voorts wordt besloten één exemplaar van let rapport te zenden aan den Techn.Ambt. [•0. met opdracht na te gaan welke werk- [aamheden in de bósschen moeten geschie- [S!l en mede te deelen welke kosten haar lede gepaard gaan. sA V. a^rp. xo 88. Ik. 3^ \Ai ik V- lik ft. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. CiJLeLejU-*~-i-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 496