s a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. mn- Ged.Staten van Utrecht li UT. Burger1.Armbestuur te Soest Gemeentesecretari UV\ 18-8-1931 20-8-1931 KORTE INHOUD. deelen mede hun beslissing op het raad at J slpit van 29 Juli 1931 tot overneming van grond voor wegaanleg van G.A.van Nieuwen- huizen te Amersfoort te hebben verdaagd eji vragen of hier geen aanleiding bestaat om een bijdrage te vragen in de kosten van aanleg en onderhoud van den aan te leggen weg. Lan de 1 Jde aanval leen °nde: [te Amers: |ren den 1 [breidfug Kaarde 1 *n, doel Kond 201 ■et bezi Kor de [deel kan Techni.Ambtenaar Bouw- en foningt. Voorzi t£er 14) Voorzitter deelt onder opgaaf van redenen mede, dat het zijn Bestuur wil voorkomen, dat het hem voor 1931 toegekend subsidie ad f25O0(l| niet toereikend zal zijn. adviseert in een rapport te besluit den Techn.Ambt. bij OVV. op te dra&en een open] j bare aanbesteding uit te schrijven voordei) j aanleg van den verbindingsweg tusschen Ko- ninginnelaan en Hartweg over het terrein van G.H.Schimmel en vooraf te besluiten,da niet in het bestek wordt opgenomen de ver harding van de trottoirs en de ondergronds! rioleering. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt de vergadering mede, dat hem geble*| kwn is, dat advertentiën uitgaande van de gemeente en geplaatst in het weekjjlad "hetII Nieuws" aanmerkelijk hooger worden berekend| dan in de andere plaatselijke bladen. Spreker stelt voor in het vervolg geen vertentiën in het Nieuws meer te plaatsen en voorts het contract tot plaatsing der Ml kendmakingen ingaande 1 Januari a.s. te te-I e indigen stelt voor aan den makelaar R.H.J.Reintje alhier een schrijven te richten waarin be zwaar wordt gemaakt tegen het feit, dat hifl voor zijn makelaarskantoor een bordje plaatst met de aanduiding "gemeente-makelai en te verzoeken dit bordje te verwijderen pp voor; st Burg! bogd en ■at het Conform Ie verg\ l het keboekt Conform Drdt bes ïordt be 6J 3 C CD Dagteekening en volgnummer. >-■

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 497