hst raadgjj neming vau n Ni euwen- verdaagd et bestaat os sten van te leggen BESLISSING. lan de Ged.Staten te berichten, dat voor le aanvaarding van den 3trook grond, uit een onderzoeK is gebleken, dat de gemeen te Amersfoort geen prijs stelt op behoud ran den weg. De ontwerper van het gen.uit |reidingsplan,de heet K.C.van Nes, ver haarde eveneens daarop geen prijs te stel len, doch adviseerde het College de strook irond zonder meer te aanvaarden aangezien [et bezit van den grond in de toekomst »oor de ge ieente eerder voordeel dan na deel kan brengen. mede, datB"0p voorstel van 'Veth.Lodeesen wordt besl dat het Biet Burgl.Armbestuur te verzoeken het ver ad f2500öMhoogd crediet aan te vragen zoodra blijkt |dat het toegestane bedrag ontoereikend is o ten a sluit, den ïn een open. ren voor dei isschen Ko- terrein isluiten,da ïen de ver inde rgrondsi erzoek om noodige hem geble- de van de kjjlad "het en berekend aden. lg geen ai plaatsen 3ing der bt i.s. te be-f J.Reintjed naar in be-i t, dat hij irdje ïte-makel^ •wij deren Conform het advies wordt besloten. De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens gevoegd en eboekt onder no. 1/410. Conform het voorstel van den Voorzitter ordt besloten. "?ordt besloten. ^A) tjj 1. whS1- V- ^V' AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/ i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 498