S S LO 5o Uil. U U H» I BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'Veth. O.'V. Veth.Lodeesen P.LiSchaaf,den Blieklaan 30- Voorzitter 28-8-1931 KORTE INHOUD. rapporteert dat de Techn.Ambt. O.'T. heu verzacht heeft te mogen overgaan tot aan koop van een partij hoornen in openbare ver. koop en een crediet vraagt van f 1000.- verzoekt zijn perceel Beukenlaan 26 van een telefoon te willen voorzien. verzoekt nogmaals betaling door de geneenlj voor een nieuw naamstempelin verband met de naamsverandering der Bosstraat. stelt voor de Grondcommissie advies te vri gen omtrent het aan den Raad aan te Bi eden voorstel tot het openbaar verhuren van de landerijen aan den Lange Brinkweg en -vel ojj der dezelfde voorwaarden als vastgesteld zijn bij raadsbesluit van 28 Febr1929>no.I 1057» De verhuur aan A.van Drorn wordt be-| eindigd tegen 15 Oct. a.s. 3 C O! "O il, Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 499