tr> II Jr v y BESLISSING. L930 ad ïoek op te h< viseert Lerkant 300,50. ind- be deel: le Ged. 2rpen be dragt ffende 2er E.Jj ivrage 2 ruileij te Lag' Aangezien de leveringen inderdaad hela ten plaats gehad en betaling zal moeten volgen, wordt besloten het geheele be drag waarmede de ramingen en credieten voor verbreeding Spoorstraat is over schreden aan den Raad voor verhooging voor te dragen, na vooraf het advies der Commissie 0.7. daaromtrent te hebben in- gewonnen Besloten wordt het ophalen van asch en vjiilnis na gehouden aanbesteding te gun nen aan: le. 7ed.Vierkant alhier voorzooveel be treft gedeelte Soest voor de som groot f 1000,50 2e. Gijsb.Tammers Soesterberg voor zoo veel betreft Soesterberg voor de som f 495.- cvereenkogistig het aanbod van 7ed.Vier kant zal een bedrag ad.f.100,5^ eerst worden uitgekeerd op het einde van het jaar 1931als,wanneer zal zijn gebleken dat aan de voorwaarden door B.en 7. bij de aanbesteding gesteld naar genoegen van het College is voldaan, o.a. het storten van het vuil in het Soesterveen. Evenwel wordt toegestaan dat op het ter rein aan de Kostverlorenweg maximum 50 1.3 aanwezig mag zijn voor sorteering. Besloten wordt overeenkomstig het voor stel van den Voorzitter aan den heer K. C.van hes de opdracht te verstrekken. In het schrijven aan den heer Van lies zal worden medegedeeld dat de Raad voor de goede orde er prijs op stelt dat de verhoudingen tusschen hem en de gemeente omtrent de betaling der kosten als wel omtrent hetgeen voor het te betalen be drag aan de gemeente zal worden geleverd in een overeenkomst worden geregeld, en op dien grond verzocht wordt een ontwerp overeenkomst te willen toezenden, ten einde dit ontwerp in een spoedig te be palen bijeenkomst tusschen hem en het College aan een bespreking te onderwerp®). ilvorens hieromstrent te beslissen wordt besloten de heer E.-H.D.Insinger Ivoor een bespreking uit te noodigen te gen Vrijdag 9 Januari a.s. des n.m.2;i uur ir- irip) - V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. }eplan- it haar tyen-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 4