SJ- s E *o K>if Ui vi. uv BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.ambt. Bouw en Woningtoezicht Techn.ambt.Gasbe drijf Man Utr.Waterl .Mij Utredht U>S- Techn.Ambtenaren bij Openbare Werken U5 Prov.Utr.Commissie tot insthouding en Secret.Thorbec&epl l8, Amersfoort Techn.Ambt. Gasbe drijf 4-9-1931 1-9-1931 a 3-9-1931 ken .ige vraagt machtiging tot het treffen eener regeling inzake het aansluiten van het d ceel van D.ÏÏ.H.BroeckmanBooordwarsstra^ 2 aan de gasleiding voor muntgas. biedt voor aijn principaal V.Rottier voo| het naast Klein Zwitserland gelegen terri groot ^OOO M2 en vraagt uitersten prijs voor het geval niet op de ingegaan. Naar aanleiding van bovenstaande aanbie-i ding wordt door de Cie.van bijstand üronll bedrijf in overweging gegeven den prijs bepalen op f 2.- per 112 en bij eventueelel verknol de voorwaarde te stellen, dat 01 terrein slechts één huis zal worden geboul 29-3-1931 biedt ter behandeling aan eenige ver2oeJ om bouwvergunningvergezeld van de3 teekeningen en adviezen. aanbieding wori| ie verg jföiflstig ■en geboe ■Beslote ■e verle geslote Jen gron Idvies v llan, do Jitter b Alvoren "al voor rorden i verzoekt vergunning tot het doen rooienH3eslot€ van een boom, in verband met een nieuT geHaachtigi naakjte entree aan het pompstation aan de Bden boon BanningstraatDe technisch ambtenaar, beBgemeente last met de leiding van O.W. adviseert del boom te doen rooien van gemeentewege voorj rekening van de Utr. Waterl. Mij. deelen mede een voordeelige aanbieding tfl Beslot* hebben ontvangen voor de levering van 400ptot aani 500 M2 vuurkleiwandtegels 15 bij lp cM le soort met afdektegels voor den prijs vl f 2.45 per M2 en vragen machtiging tot aatj koop ten benoexe van het badhuis. vestigt de aandacht op de aan de heeren ■je circ Grampé Molière, Verhagen Kok gegeven opBden aan ifcacht i.z. het ontwerpen van een Geweste-Buitbréd lijk Plan voor het oosten der provincie Utrecht en verklaart zich bereid om, in komende gevallen, in overleg met de ontwil pers van het gewestelij k plan, de geiaeentï met betrekking tot deze materie van voor- Lichting te dienen. zendt antwoord op het schrijven van 3,enta Beslot ld. 28 Augustus 1931» 4e afd,no.242 in^'Wdeelen achterstand der administratie. genomen tie ein <D 3 C D3 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 503