/Tv* 4. BESLISSING. lige verzoej ïld van de. 3e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd geboekt onder de nrs. 1/411, 2/169. "en eenerK3esloten <ie gevraagde machtiging 1 van het iMte verleenen conform het advies. TdwarsstraJ ;as. Rottier voo| legen terrel sten prijgj ieding worl nde aanbieJ stand üroni den prijs tl eventueels! en, dat ojT orden geboJ oen rooien en nieu<v ion aan de otenaar, bel iviseert del ;ewege voor| -j mbieding tl .ng van 400| bij 15 cl en prijs vl ;ing tot aaij s. Besloten wordt den Raad voor te stellen |en grond niet te verkoopen en wel ingevo Idvies van den ontwerper van het uitbreid )lan, door dezen mondeling met den Voor- litter besoroken. «Alvorens den raad het voorstel te doen lal vooraf het advies van de grondcommiss lorden ingewonnen. lge ings- |3esloten wordt de Techn. Ambt. bij O nachtiging te verleenen tot het rooien va ien boom wanneer de kosten ad f 3«~ in gemeentekas zijn gestort. IBesloten wordt de heeren Techn.Ambtenare tot aankoop der tegels te machtigen. Je circulaire ter kennisgeving toe te zen lien aan den heer K. C .van Hes ontwerp er f uitbreidingsplan. de heeren gegeven ooj en Geweste-j rovincie d om, in vel t ie onthei] de gemeentd van voor- n van B.enj Besloten wordt den techn.ambt. mede te .242 inza^eHldeeien dat van zijn schrijven is kennis genomen en verwacht wordt dat de administ tie eind September geheel is bijgewerkt. ra- xi L1. 1e Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. s t C\Ji cXJ-eX**~< AANMERKINGEN. V a\cL£jtXx^.-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 504