'5 e e J? "o U Hl- GüHh. U0 4 4. I U>4* (0 4(P 10 4, BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN, Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt.OV Best. "E.S.V.A.C. 3o est C.van Holten Stichting tot onde en zedelontw.voor iulpbeh. Blinden te Utrecht Centraal Verifica- iiebureau,den Haag Idem Gemeente secretarie Techn.Ambt. Bouw- en "foningtoezicht Techn.Ambt. 0.*V. 7-9-1931 4-9-1931 7-9-1931 st 4-9-1931 2-9-1931 2-9-1931 7-9-1931 KORTE INHOUD. |$e$l°^er van s,an het |iiDillig; |van net z^aar be: Ihare bel: 3e toes 1'net advi brengt advies uit, inza.ce de hem gegeven opdracht om de eigenaren van de gronden, IBting welke noodig zijn voor de totstandKoming Been uit\ van de verbindingsweg Van Weedestraat-^JK.n de dd laan te vragen of wij bereid zijn tot af- Biracht. stand van den benoodigden grond en geeft i overweging hiermede te wachten, in verbandf met de ontwikkeling van het ged. Uitbrei dingsplan, waarop de hierbedoelde weg voor-j komt. verzoekt om gedurende de maanden,dat het tennisseizoen is gesloten, het Brgem.Deketll park te sluiten voor het publiek en gedure| de den tijd,dat het park voor het publiek opengesteldkinderen dan alleen toe te lat^ indien zij onder geleide zijn. beklaagtjzich, dat derden gebruik maken vaB Aan adr het aan hem verhuurde perceel gronds ,gelegBlandmete aan de Beukenlaan en vraagt in verband daaif® teneinde mede de noodige voorziening te treffen. verzoekt toestemming tot het houden van èen collecte in de maand November a.s. De Inspecteur van Politie adviseert de veil gunning te verleenen onder door hem genoem-j de voorwaarden. zendt rapport betreffende kasopneming en I Van het controle der woningbouwvereeniging "St.Jo- laanleidi seph" te Soest. 11 eeniging door het nogmaals terstand zendt rapport betreffende kasopneming en II Van het controle van den Gemeenteontvanger. biedt aan het verslag van den toestand cleij gemeente over 1930. brengt advies uit inzake de vraag of het meest rechtsche perceel met de bestaande smederij van P.J.Bosboom a/d Koninginnelaar al dan niet als één perceel moet "'orden be schouwd, alsmede ten aanzien van op te leg gen voorwaarden, in verband met grondaf stard a/d Koninginnelaan. de,; rapporteert'buitengewoon hooge kosten ver bonden aan i e verwarming der Kantoren 0.":« door raiddel van gas. Het vei 3eslot< ontheffi schrevei ten d e verleen» beslot» den Teel dracht dat het bouwen der ta inzend <y 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 505