'7' Tv BESLISSING. 1 gegeven ronden, dKojning raat-iiaas^i tot af- n geeft ij n verband] Ui tbrei- weg voor-I >dat bet Sew.Deketj 3n gedurejl publiek te latj Besloten wordt te berichten dat in afwach ting van het particieele uitbreidingsplan reen uitvoering gegeven behoeft te worden san 'ie cld. 21 Augustus j.1. gegeven op dracht. Aan het Bestuur mede te deelen dat tegen linwilliging van het verzoek tot sluiting |van het openbaar lark bij het College be swaar bestaat, en de vereeniging zelf voo Ihare belangen moet waken. waken vaijl Aan adressant mede te deelen dat aan den 1(is jgelegjBiandraeter opdracht is gegeven de grenzen 'band daajHteneinde daarna de oolossing te treffen, iffen. len van as. ;rt de vei w genoen ming en "3t. Jo- ming en De toestemming wordt verleend conform [het advies van den Inspecteur van Politie Van het rapport wordt kennisgenomen. Naa aanleiding vannhet rapport zal aan de ver eeniging de opmerkingen worden gemaakt al I door het Ver.Bureau zijn omschreven, en 'nogmaals gewezen worden op de groote ach terstand in de huren. Van het rapport wordt kennisgenomen. stand deij I Het verslag zal den raad worden aangeboden. of het maande jinnelaar >rden be- te leg ndaf star ten ver en O.'v. 3esloten wordt den raad voor te stellen (ontheffing als onder B van het advies om schreven te verleenen en voorts te beslui [ten de ontheffing onder A omschreven te verleenen. besloten wordt het schrijven te zenden a [den Techn. Ambt. b/h Gasbedrijf met op dracht te '.lillen nagaan of het mogelijk i dat het gasbedrijf voor verwarming van ge (bouwen als de onderwerpeli j ke een bijzon der tarief vaststelt en daaromtrent door inzending van .een rapport doen blijken. ie b >7 y%, -2/ 7 r V~ L \yr. Sc \>-«L Sr° uyk o' AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. in Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. tK. cLjlxJL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 506