i BESLISSING iging Soestl inde overij nt het voojl tot openste] wintermaa" rkeershuis iur n.m. eQ| het doen op het tejJJ .Grothestr.l eering voor ie ede straat Tegen het voorloopige bestuursbesluit be- Itaat geen bezwaar. ng beslotwn wordt aan adressanten mede te [eelen dat door het gemeentebestuur pogi den gedaan om te geraken tot verbreedi |n rijksweg door van de grondeigenaren Jstand van grond te verzoeken tot op 6 Me tater de boomenrij en. Indien tot verbree- lig van den weg t.z.t. kan worden overge- lan zal tevens de oplossing gevonden zijn in het adres verzocht. en v an ng ter i-y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. _j\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 508