r9- S S -SP "o UD'1- bü a b. Ui Cü* U> i U) F BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Eerste Soester Voetbal en Athletiek Club te Soest Techn.Ambt. 0.7. lAJfk. f V.Magtegaal Soest T.VelleKamo J.Th.Dolman te Ginneken Gemeentesecretaris Ui sT Vfd. Baarn v/d Hed Vereen.tot Bescher ming van Dieren .Flapper te Soest 10-9-193^J verzoekt toekenning eener subsidie volge de bestaande regeling aan andere vereeni- gingen op sportgebied toegekend. §-9-1931 verzoekt machtiging tot uitbetaling van weddeverhoogingen aan de werklieden bij Openbare Verken, 7.v.d.Bedum en J.H.Koste 3-9-1931 14-9-1931 13-9-1931 .10-9-1931 KORTE INHOUD. 4-9-1931 verzoekt in zijn hoedanigheid van liquida teur van de II.V. *De Enghrand* te Soest een deel der door die vennootschap voor eeuwigdurend onderhoud van de Beethovenla ITendelssohnlaan en Dalweg gestorte gelden: terug te ontvangen, aangezien van de aan noemde ,,regen gelegen perveelen eveneens straatbelasting wordt geheven. vraagt of het overweging verdient ozn te trachten tot overeenstemming te geraken 01 trent huur van het perceel Van Weedestfaa 3 met bijDehoorend stalgebouw. doet afstand van het verlof voor den ver koop van alcoholhoudenden drank anderen d sterken drank bij besluit van 10 Mei I927J voor het perceel 3urg.Grothestraat no.75> geeft namens den heer K.C.van Hes in ove veging bij den Raad crediet te vragen voo het doen vervaardigen van plandrukken van ie kadasterkaar ten vervaardigd te \mersfo Benoodigd is een crediet groot f Ó80.-. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 3 October 1931» De Inspecteur van Politie heeft tegen in villiging van het verzoek geen bezwaar rui de door hem genoemde voorwaarden worden acht genomen. vraagt ontheffing van het bepaalde in ar ikel 13 der Bouwverordening voor het op richten van een dubbel woonhuis op een te rein gelegen aan den Krommeweg kad. beien Ln sectie H.no.2603. De Teci'in.Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en 7oningtoezicht adviseert tij rapport dd. 14 Sept.1931 no.153*5» £e" vraagde ontheffing voor den bouw van een iubbel woonhuis te weigeren, en aanvrager te Ui V 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 511