WaM- 'U Hf» IA /h,. BESLISSING. etaling van lieden bij en J.H. Koste! van liquida* te Soest schap voor Beethovenla torte gelden van de aan n eveneens iient om te te geraken o i Weelestfaa foor den ver ik anderen 10 Mei 1927 iraat no.75- 1 Hes in ove: i vragen vooi ld rukken van L te .vmersfo >t f Ó80.-. Het adres te behandelen bij de begrootin VOOT 1932» Besloten wordt aan den Raad het voorstel tot vaststelling van de verhooging der meiden aan te bieden. Aan den Secretaris uordt verzocht te willen nagaan of deze arbeiders nog voor pensioen in aanmerking innen komen en hoeveel de kosten zijn foor een eventueel inkoop van pensioen. Besloten wordt adressant te berichten, at geen termen gevonden kunnen worden om an het ve zoek tot terugbetaling van een gedeelte der voor onderhoud gestorte gelden te voldoen. Aan adressant te berichten, dat de ge meente geen behoefte heeft aan het huren van het geheele perceel. Het bij besluit van 10 Mei 1927 aan J.Th Dolman verleende verlof wordt ingetrokken Besloten wordt den Raad het crediet aan te vragen, houden van De toestemming wordt verleend. .'ft tegen inj t bezwaar rnif ■den worden jConform het advies van den Technisch Amb4 Henaar bij Bouw en WoningtoeziEht wordt He ontheffing geweigerd. Aaan den bouwer Hoorts te berichten als door den Techn. Ihibtenaar wordt voorgesteld. j 1*: 3' ~Ar ip. \s> O z*\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. XU>^- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 512