BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. C.van Holten C.Ossenbaar Belvedereweg 3 Soest Centraal Verifica-j-11-9-1931 tiebureau te den Haag, Ged.Staten Utrecht, 6-9-1931 15-9-I93I 12-9-1931 Idem G.van Hummel,agent van politie,5'berg 8-9-1931 3-9-1931 te berichten, dat bij indiening van een plan voor een enkel woonhuis op bedoeld te rein, indien door hem wordt zorggedragen voor een juiste indeeling van den platte grond der woning waardoor de grootst moge- lijke open ruimte achter de woning wordt behouden, een ontheffing als door hem be doeld nader zal worden overwogen. verzoekt met den meesten aandrang aan den onhoudbaren toestand op het door hem ge huurde aan de Beukenlaan gelegen perceel een einde te maken. brengt andermaal bezwaren in tegen den aai leg van een kerkhof naast het door :hem be< woonde en in eigendom toehehoorende perceeJ en verzoekt de desbetreffende vergunning! te trekken, daar hij zich anders zal wende tot Ged.Staten. zendt antwoord op het schrijven van B.en dd. 28 Augustus no.242 inzage de controle der magazijnadministratie van het gasbedri vestigen de aandacht op de artt. VIII,XII en XXXVIII van de wet van 9 Juli I93I 15.26, tot wijziging van ie Woningwet, voor zoovei deze artt. betrekking hebben op de refeelin van het beroep op den Gemeenteraad. deelen mede niet te kunnen bevorderen, da het onderhoud van den waterkant der Eem, voor zooveel in de gemeente Soest gelegen, van de tot dusver daarmede belaste water schappen wordt overgenomen, door de provinc" Utrecht. In verband daarmede moeten zij da pok het standpunt, medegedeeld in hun schr. van van 20 Juli j.1. 2e afd. no. 2043/11^4 handhaven, en zullen derhalve gaarne verne men of 3. en W, "bij nadere overweging als nog den Raad zullen willen voorstellen voo waarde d uit het Raadsbesluit van 24.Juni j.1. te doen vervallen. rapporteert, dat omwonenden hinder onder vinden van stank, veroorzaakt door het waech- en spoelwater uit de melkinrichting v.d. melkhandelaar E.BlaauwendraadBanning] straat ^2,te Soesteroerg. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 513