BESLISSING. g aan denBsesloten wordt het schrijven te deponeere hem ge- af ""achting rapport van den landmeter. n perceel en den aangesloten wordt adressant te berichten,dat r. hem be-Wjst. tot intrekking der vergunning wordt de perceeB^Jgegaan gunning i,~ zal wendei Van het schrijven wordt kennis genomen. VIII,XII« van den inhoud der circulaire wordt ken> 1931 S*!2o®ni8 genomen en besloten daaraan spoedig oor ^oove®uitvoering te geven, e regeling 1. Besloten wordt aan den Raad voor te stel- llen voorwaarde d Tgan het raadsbesluit dd 124 Juni j.1. in""te trekken. Het rapport zal voor advies worden toegt zonden aan de Gezondheidscommissie te Baarn. Cj I> V vXIJj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. aJcL^l >~A/ v luit-o. 1C cUsjlX^-. ^Ar y 7.171. 14 cttcU-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 514