T LL UJl. M/Jh S S "o n BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. DHo 1 s Techn .Ambtenaar Gasbedrijf [Techn.imbtenaar ipouw- en'Yoningtoez Techn.Ambt. 0.*7, UJi. L.J.Rasoh te Soest 9-9-1931 Hrjfl Afd.Financiën em. secretarie ,5oes wed. L.J.Th.Bekkeifs 9"9-d931 Soesterberg B.Th.Reiman te Soest 11-9-1931 10-9-1931 8-9-1931 27/8/1931 16-9-1931 vraagt voor 5 jaren in huur het aan den Hellingweg gelegen perceel sectie H.no.175, voor f 33*- Per jaar. zendt overzichten Gasbedrijf over de maan den Juli en \ugustu3 j.1. 3eslotei e verhui aarden n hiertc anneer c Inder hef Van het an den T biedt ter behandeling aan eenige verzoeker) om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. brengt over het verzoek van den heer van "'ely tot het verkrijgen van waterleiding er) afvoer op de kleine voorslaapkamer van de ambtswoning aan ie Beetzlaan, zulks ten be hoeve van het plaatsen van een vaste wasch-1 tafel verzoekt als gemeentelijk makelaar te nogf optreden en hem den erkoop van de gronden van het Grondbedrijf toe te vertrouwen. Ie vergi roms tig c jeboekt c Besloter len heef verzoekt een beslissing van het college be treffende rekening no.6l42 van het Gasbe drijf, wegens reparatie van de motorwals. D wethouder van openbare werken kan zich met kostenberekening van het gasbedrijf niet vereenigen. verzoekt evenals vorige jaren haar toeste: oing te willen verleenen tot het mogen late staan van de kiosk aan de Batenburglaan, durende de wintermaanden. deelt mede, dat hij zich niet kan vereenig met het geheel stoozetten der hem verleende uitkeering terzake een hem bij b.lussching brand overkomen ongeval en verzoekt de nooc ge maatregelen te willen treffen, opdat dit geschil (n.1. over het stopzetten der uit keering) zoo spoedig mogelijk op voor hem gunstige wijze worde opgelost. Besloten lat hjj t egronder renen op De funct le gemeen jeoorloof Besloten dj O.W. ange lege Ij76 toest Op uitno echts kun n de ver, ®standig at de Ve ds j.1. rond van hren co.n «unke i 3 eel,dat f erzekerij eiaan hei Oplicht <u 3 3 CD 14) /4) Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 515