cy£j" BESLISSING. AANMERKINGEN. besloten wordt het perceel voor 5 jaren te verhuren onder de gebruikelijke voor- barden en voor een huursom van f 32,5° L hiertoe den Raad het voorstel te doen knneer de grondcommissie zich net een en Inder heeft vereenigt. ■Van het overzicht wordt kennisgenomen |an den Raad ter inzage te verstrekken. ■ie vergunningen worden verleend, overeen (corastig de besluiten hiernevens gevoegd eb [eboekt onder de nos. 1/40Ó, 1/413» [Besloten wordt niet op het verzoek van ien heef van Vely in te gaan. Besloten wordt aan adressant te berichte lat hjj bij eventueelen verkoop van gemee tegronden evenals andere makelaars mag re kenen op de gebruikelijke provisie. [De functie van gemeentelijke makelaar ke le gemeente niet, zoodat het adressant ni geoorloofd is zich als zoodanig te betite [Besloten wordt aan den Techn.Ambtenaar pij O.w. een rapport te vragen omtrent de langelegenheid o, a t t Len. [Be toestemming wordt wederom verleend. |°P uitnoodiging van het college komt de rechtskundige adviseur Mr.Beunke te 2eist |n de vergadering. De Voorzitter legt hem pstandig het geval voor en deelt mede, lat de Verzekerings MyFatum per 28 Augu ps j.l. de uiticeering heeft gestaakt o> £r pond van de geneeskundige verklaring van laren controleerenden geneesheer. De heer punke is na onderzoek der stukken van ooi pel,dat de gemeente ten opzichte van de przekering van het personeelvan de brandweer piaan heeft wat zij volgens overeenkomst prplicht was te doen. "lanneer het Colleg zich b ufo. i/h t k. iï/rct^tT> -Al' h Vermelding indien van hei- uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. i- -i. cCeeX*«-«

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 516