BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ideme en te ontvanger Gemeentesecretaris Burgemees ter K. C.van Nes. KORTE INHOUD. [zich uit: [net de g( jjeeft de ■iets me! Igeeri gene ■ege dan de ger. je gemeer s dan g |jen. 3pr« tkeerir |][ing aan ||en "rondt [adressant Adviseert tot salarisherziening van den ■Besloten ambtenaar werkzaam op zijn kantoor. |tc stelle rzienin iteoen3one deelt namens den Teclin. Ambtenaar bij Openl bare werken mede, dat de man schaa wagen der[ brandweer te Soesterberg wederom bij het of schakelen ernstig is beschadigd en vraagt machtiging de wagen te mogen repareeren. deelt de vergadering mede voornemens te zijn iederen eersten 'Voensdag der maand op ie Hulpsecretarie te Soesterberg ten 11 uur| zitting te houden voor het publiek. komt in de vergadering ter bespreking van ee'nige zaken het uitbreidingsplan betreffenj ie en wel: mededeeling dat hijnmet den Eerstaanwezej Ingenieur te Amersfoort in verbinding is ureden omtrent de oplossing van de wegen om| het vliegkamp. 1). voorstel tot het deen van een openbare k| nisgeving ter uitvoering van art.31 lid 4 d| oningrwet (nieuw). toont de ingeleverde nieuwe kadasterplan| én keurt dezen goed. cl. doet voorlezing van de ontwerpcirculairel net betrekking tol de plannen ter verbreedif van aen Rijksweg. 3esloten ti rapare ïad op t len naar le oorzaa 3esloten feester t Op de vr li hij ev lerg zitt ionen dit paar aan let volge. f. van de 1 Tot op overgeg; nu de over te ad f 191 de ciri tzt worden Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 517