BESLISSING. Bich uitspreekt, datgenoegen genomen word Isitt de gedane uitkeering door de Mydqn Beeft de gemeente tegenover de getroffene Kets meer te doen. Neemt de getroffene Eten genoegen met de beslissing van het G ■ege dan staat voor hem de gelegenheid op |X de gemeente in rechte aan te spreken je gemeente kan eventueel de My. voor de |al3 dan gelegen schade tot betaling vorie ■en. Gpreker adviseert met voorbehoud de luitkeering der My accepteeren en de beta- ®ng aan den getroffene te staken. Beslo pen wordt conform het advies en aldus aan laclressant te berichten. van den ■Besloten wordt het schrijven om advies ir. |tc stellen in handen van de Commies tot perziening dar salarissen van het gemeen- jteoersoneel ,r bij OpeuBBesloten wordt de wagen voorloopig niet wagen der jt< rapareeren doch eerst aan den Brand- bij het oillaad op te dragen een onderzoek in te stetL- n vraagt llen naar den toestand van de wagen en naar reeren. |<L oorzaak van het ongeval. mens te ■Besloten wordt het besluit van den Burge maand op lieester ter openbare kennis te brengen, ten 11 uurBop de vraag van den wethouder van O.W., k. ||f hij evenals zijn voorganger te Soester jerg zitting zal houden wordt overeenge komen dit niet te doen. eking van betreffenl rstaanwezej ding is wegen oml openbare 4 lid 4 dl Imar aanleiding van d e mededeelingen wor it volgende besloten.Betreffende punt: van de mededeeling wordt kennisgenomen 1 Tot openbare kennisgeving zal worden overgegaan nu de kaarten zijn goedgekeurd spoedig over te gaan tot betaling der vordering ad f 1900.- wanneer deze zal zijn ingek de circulaire wordt goedgekeurd en zal t.z.t. aan de pers en de grondeigenaren lasterplanB worden toegezonden ;irculaire| verbreedif it omen v- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Di en Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 518